Zásady zpracování osobních údajů

1) Úvod

Společnost GEONE Real Estate a.s., IČO 242 87 512, se sídlem Partyzánská 18/23, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18153 (dále jen „Společnost“) jedná v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a dodržuje veškeré zásady a zvyklosti vztahující se k této oblasti.

Z tohoto důvodu prostřednictvím těchto Zásad zpracování osobních údajů informuje Společnost subjekty údajů, tj. fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracovává, o zásadách ochrany jejich soukromí a o prováděných činnostech zpracování údajů dle nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

2) Základní informace o zpracování osobních údajů

Tyto zásady se vztahují na informace, které jsou shromažďovány Společností na základě využívání webových stránek a dalších zdrojů (viz níže) poskytovaných Společností uživatelům a poskytovaných údajů ve spojitosti s poskytováním informací o projektech Společnosti koncovému uživateli. Použitím těchto zdrojů uživatel souhlasí se shromažďováním a zpracováním jeho osobních údajů.

Mezi další zdroje pak patří zejména: účty společnosti na sociálních sítí (včetně elektronické interakce), online a elektronická komunikace mezi uživatelem a Společností, údaje zadané v registračním formuláři či předané Společnosti či jejím zaměstnancům.

Použitím těchto webových stránek a dalších zdrojů uživatel souhlasí s podmínkami užití osobních údajů a informací, které jsou uvedeny v těchto zásadách zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“).

Společnost si dovoluje uživatele upozornit, že znění těch Zásad může být ze strany Společnosti, kdykoli změněno, jakékoli změny pak vejdou v účinnost jejich zveřejněním na těchto webových stránkách.

3) Správce a zpracovatel osobních údajů

Správcem osobních údajů je Společnost. Osobní údaje uživatelů jsou na základě smlouvy o zpracování osobních údajů dále uchovávány a zpracovávány společnostmi GEONE Real Estate a.s. a EASYCORE MEDIA LTD, v souladu se Zásadami a platnými právními předpisy.

4) Osobní údaje, se kterými Společnost nakládá

Osobní údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu, jehož prostřednictvím je možné přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu.

Údaje, které jsou společností shromažďovány:

1) Takové údaje, které jsou samy o sobě poskytovány ze strany subjektů údajů:

 • to mohou být takové údaje, které například:

  • byly poskytnuty v rámci záměru uzavření smluvního vztahu mezi subjektem údajů a Společností,

  • byly subjektem údajů poskytnuty v rámci realizace závazků ze smluvního vztahu

  • které byly Společnosti poskytnuty v rámci registrace na webových stránkách

  • byly poskytnuty v rámci komunikace se Společností (e-mail, kontaktní formulář…)

  • byly jiným způsobem poskytnuty ze strany subjektů údajů Společnosti

2) Takové údaje, které byly společnosti poskytnuty z jiného zdroje než od samotného subjektů údajů:

 • K takovýmto údajům například patří:

  • Jakékoli veřejně dostupné zdroje – např. veřejné rejstříky, registry…

  • Informace, které byly Společnosti poskytnuty ze strany třetí osoby, a které jsou nezbytné a potřebné pro realizaci smluvního vztahu a závazků z něj mezi subjektem údajů a Společností

  • Kontaktní údaje zaměstnanců společností, s nimiž je Společnost v obchodním kontaktu, jakož i zaměstnanců veřejné správy

5) Jak společnost využívá osobní údaje

Jakým způsobem a k jakým účelům jsou využívány Společností nashromážděné údaje?

 • Obchodní činnost

  • Nashromážděné údaje mohou být využívány při samotné obchodní činnosti Společnosti, a to zejména za účelem uzavření smluvního vztahu (a jeho následné evidence) mezi Společností a subjektem údajů a následné realizace předmětu daného smluvního vztahu (např. samotná realizace zakázky, prodeje nemovitosti, výstavby).

 • Vedení účetnictví

  • Nashromážděné údaje mohou být využívány pro účely vedení účetnictví Společnosti (např. vystavováním účetních dokladů, evidence plateb, vedení účetnictví dle zákonem stanovených požadavků)

 • Marketingová a reklamní činnost

  • Zasílání informací a novinek

  • Údaje mohou být Společností využity pro oslovování potencionálních dodavatelů a obchodních partnerů ohledně možné společné obchodní spolupráce

  • Veškerá marketingová a reklamní činnost je postavena na základě uděleného souhlasu subjektu či z titulu existence smluvního vztahu mezi Společností a subjektem údajů. Subjekt údajů může kdykoli Společnosti vyslovit svůj nesouhlas (písemnou formou), aby jeho údaje byly takto užívány (s ohledem však na uzavřený smluvní vztah) či aby byl kontaktován. Zároveň může požádat, aby veškeré jeho osobní údaje byly zapomenuty.

 • Ochrana práv a nároků Společnosti

  • V případě potřeby mohou být nashromážděné údaje použity pro ochranu a práv, nároků a zájmů Společnosti (například při soudním řízení, vymáhání nároků, komunikace se státními orgány apod.)

6) Sdílení a předávání údajů

Jakým třetím stranám mohou být údaje Společností poskytnuty?

 • Za určitých zákonem stanovených podmínek mohou být údaje poskytnuty státním a veřejným orgánům, zejména pak orgánům činným v trestním řízení.

 • Osobní údaje mohou být Společností poskytovány jejím zaměstnancům, a dalším obchodním partnerům či poskytovatelům služeb, pokud charakter služeb, které je z jejich stran Společnosti poskytován si žádá kontakt a práci s osobními údaji, a to pouze za účelem, za nímž byly osobní údaje uživatelů získány. Osoby, kterým budou poskytovány osobní údaje budou vázány povinností mlčenlivosti a dodržováním platné legislativy týkající se ochrany osobních údajů.

 • Bez souhlasu klientů či uživatelů nebudou osobní údaje za žádných okolností sdíleny s žádnou třetí stranou, která by je chtěla využít za účelem přímého marketingu, bez souhlasu uživatelů či klientů.

 • Osobní údaje uživatelů či klientů nejsou poskytovány mimo území Evropské unie.

 • Společnost může sdílet osobní údaje uživatelů a klientů s právnickými osobami, které tvoří skupinu GEONE.  Všechny tyto společnosti jsou v oblasti zpracování osobních údajů vázány mlčenlivostí a ochraňují je v souladu s platnou legislativou.

7) Práva subjektů údajů

 • Uchovávání osobních údajů

  • Společnost uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou v souladu s účelem, pro který byly uživatelem uvedeny.

  • Na žádost uživatele Společnost bez zbytečného odkladu uvede, jak a kde jsou osobní údaje uživatele shromažďovány, za jakým účelem, jakým způsobem jsou zabezpečeny a komu a jakým způsobem jsou předávány.

 • Výmaz osobních údajů

  • Ve chvíli, kdy již pomine zákonem či jiným obecně závazným předpisem stanovená lhůta pro uchovávání osobních údajů nebo již uplyne doba, na kterou byl Společnosti dán souhlas se zpracováním osobních údajů, subjekt údajů má právo zažádat o výmaz osobních údajů. Společnost následně po obdržení žádosti bez zbytečného odkladu dané osobní údaje vymaže.

  • Právo na výmaz osobních údajů má také subjekt v případech kdy:

   • Odvolá poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů

   • Vznese námitku proti zpracování osobních údajů

   • Osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem 

  • Případy, kdy nebudou údaje na základě žádosti vymazány:

   • Ještě nedošlo k uběhnutí zákonem či jiným obecně závazným právním předpisem stanovených povinných archivačních lhůt

   • Údaje jsou uchovány v anonymní či pseudonymní podobě

   • S daným subjektem údajů je veden spor, existuje zde právní nárok, který bude vymáhán či je řešena jiná problémová situace, která by se značně ztížila či znejasnila vymazáním daných údajů.

  • Uživatel má právo požádat společnost, aby jeho osobní údaje byly ve veškerých databázích a dokumentech Společnosti zapomenuty.

 • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

  • Pokud jsou údaje zpracovávány Společností na základě subjektem údajů uděleného souhlasu, může tento subjekt kdykoli písemnou formou tento souhlas odvolat.

 • Podání námitky proti zpracování

  • Pokud jsou údaje subjektu zpracovávány Společností z titulu oprávněného zájmu, daný subjekt, může proti tomuto zpracovávání, pokud má pochybnosti o podloženosti tohoto titulu, podat námitku.

 • Podání stížnosti

  • Subjekt se může proti neoprávněnému zpracování dat chránit také podáním stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 • Právo na odhlášení z marketingové komunikace

8) Soubory cookies

Co jsou soubory cookies?

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. 

Na základě cookies není uživatel identifikovatelný, jejich ukládání neslouží k získávání osobních údajů, pouze napomáhájí k možnému zlepšování webových stránek a uživatelského pohodlí (např. se ukládá nastavení bezpečného vyhledávání, mohou složit k výběru pro uživatele relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníku daného webu apod.)

Tento web používá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.